Bir Eş Değiştirme Röpörtajı

Bir Eş Değiştirme Röpörtajı
“Rahats?zl?k veren çiftler hemen elenir”

10 y?ll?k evli ve çocuklu çift Türkiye’deki swinger (e? de?i?tirme) ortam?n? anlatt?: “Tan?d???m?z 1200 swinger çift var. Birbirimize tavsiye ederek yeni çiftlerle tan???yoruz. Evli, çocuklu, normal insanlar?z. Sap?k de?iliz. Büyük bir kulüp gibiyiz. Bir çifti rahats?z eden hemen elenir”

EL?F KORAP

Onlar? ikna etmek tam iki ay sürdü. Melih (35) ve Merve D. (32) 10 y?ll?k evli bir çift. Yedi y?ld?r ise swinger (e? de?i?tirme) ya?am tarz?n? sürdürüyorlar.
Türkiye’de 1500’ün üzerinde swinger çift oldu?unu ve bu çiftlerin birbirleriyle devaml? irtibat halinde bulunduklar?n?, tavsiye usulüyle yeni insanlarla tan??t?klar?n? duymu?tum. Yani bilmedi?imiz gizli bir örgütlenme vard? Türkiye’de. Kötü anlamda söylemiyorum. Hakl? olarak gizli. Çünkü pek ço?u i? güç ve de çoluk çocuk sahibi, içimizden insanlar. Hangisi ç?k?p da böyle bir ?eyi aç?klamaya cesaret edebilir ki… Onlara ula?mak zor olmad? asl?nda. Pek çok swinger çiftle ba?lant?ya geçtim. Ama tahmin edebilece?iniz gibi röportaj talebini hep geri çevirdiler. Ama haklar?n? da yememeli. Her gitti?im çift taraf?ndan ba?ka çiftlerle tan??t?r?ld?m. Reddeden “Bir de ?una sorun” diyordu. Sonunda Merve ve Melih D. ile tan??t?r?ld?m. Önce elbette onlar da kabul etmediler röportaj?. Gizli kamera endi?esi ta??yorlard?. “Milliyet için röportaj yapaca??z. Kamerayla ne i?imiz var?” desem de ikna etmem iki ay sürdü. Sonunda onlar fotomuhabiri arkada??m Bünyamin (Aygün) ve benden, tabii biz de onlardan korka korka bulu?tuk. Asl?nda bu kar??l?kl? korkma durumu da iyiye i?aretti. Yani en az?ndan herkes birbirinden korktu?una göre, ortada kötü niyetli birileri yoktu. Özetle, gencecik, iki çocuk sahibi bir çift büyük bir cesaret örne?i göstererek Türkiye’deki swinger ortam?n? anlatt?lar.
Ne onlar?n ne de röportaj? yapanlar olarak bizim amac?m?z böyle bir ya?am tarz?n? tavsiye etmek ya da yermekti. Türkiye gibi bir ülkede hiç de az?msanamayacak say?da insan bunu ya??yorsa, bunun nas?l bir ya?am tarz? oldu?unu, Türkiye’de nelerin de?i?ti?ini, nelerin ya?and???n? görmekti istedi?imiz. Swinger nedir, nas?l bulu?urlar, aldatmak onlar için ne anlama geliyor, bir Türk erke?i nas?l olur da kar?s?n? k?skanmaz gibi sorulara yan?t bulmakt?…

Önce, kimsiniz siz? Ne i? yapars?n?z, kaç y?ld?r evlisiniz…
Melih D.: Ben 35 ya??nday?m. Kar?m 32. 10 y?ll?k evliyiz. Üniversite y?llar?ndan dört y?ll?k bir beraberli?imiz vard?. Biri sekiz, biri dört ya??nda iki tapt???m?z çocu?umuz var. Bu arada ben turizmciyim. Turlar düzenliyorum. Merve de özel bir ?irkette çal???yor. S?radan insanlar?z i?te. Yeter mi?

Yeter. Swinger olmak ne anlama geliyor? Bu sapk?nl?k m?, sap?kl?k m?, bir fantezi mi, nedir?
Melih D.: Evli çiftlerin e?lerini de?i?tirmesi diyebiliriz. Bunun bir ya?am tarz? oldu?unu dü?ünüyorum.

“Kocam e? de?i?tirelim deyince ?ok geçirdim, beni deniyor sand?m”
Siz nas?l swinger oldunuz?
Melih D.: Evlili?imizin üçüncü y?l?nday?z. Yani yedi y?l? devirmi?iz swinger olarak. O s?ralar cinsel hayat?m?z monotonla?m??. Özellikle de o?lumuzun do?umundan sonra… ??im gere?i interneti çok kullan?yorum. Biraz da aray?? içindeyim. Sohbet odalar?na giriyorum. Orada swinger çiftlerle kar??la??yorum. Ve bu ya?am tarz?n?n ne oldu?unu ö?reniyorum. Bir y?l boyunca da e?imden gizli bu çiftlerle konu?uyorum.

Kafan?zda bunu ya?ama fikri var m??
Melih D.: Önceleri yok. Ama sohbet ettikçe daha s?cak bakmaya ba?l?yorum. Yine de kar?ma açam?yorum.

Merve D.: Açamaz çünkü o zamana kadar a??r? derecede k?skanç bir adam. ??e mini etekle, hatta dar pantolonla gitmeme bile katlanam?yor.

Eee…
Melih D.: Bir y?l?n sonunda art?k bu iste?imi kar?ma açmaya karar veriyorum. Bununla ilgili bir CD al?yorum ve bunu e?imle birlikte izliyoruz. Bu bizim için dönüm noktas?. Konuyu aç?yorum. “?nternette böyle bir ?ey var, ara?t?rd?m, evli çiftler aras?nda e? de?i?imi oldu?unu duydum. Böyle bir deneyim ya?ayal?m m??” diye soruyorum. Ve çok büyük bir tepki geliyor.

Merve D.: ?lk etapta “Böyle bir ?ey olamaz. Benim akl?m, mant???m bunu alm?yor” dedim. Bir yandan da acaba beni mi deniyor diye dü?ünüyorum. Bu kadar k?skanç bir adam, aman Allah?m bana e? de?i?tirelim teklifinde bulunuyor. ?lk ya?ad???m ?oktu tabii ki.

Ya sonra?
Melih D.: E?imin böyle bir deneyim ya?amay? istemesi için bir y?l daha geçiyor.

Merve D.: ?lk ?oku atlatt?ktan sonra uzun süre bunu dü?ündüm. ?nsan tereddüt ediyor. Türk kad?n?n?n yeti?tirilme tarz?nda e?inizle böyle bir payla??m yok çünkü. Ama internette di?er çiftlerle konu?tuktan, tecrübelerini dinledikten sonra bunu istedi?ime karar verdim.

Peki, ya ilk deneyim?
Merve D.: Ben kabul edince aray??a ba?lad?k. ?nternette çiftlerle konu?tuk. ?lanlar b?rakt?k. ?çlerinden bize en uygun olan?n? seçtik. Birbirimizi web kameras? arac?l???yla bilgisayar ekran?nda görmü? ve be?enmi?tik. Bir ay telefonla konu?tuk. Sonunda bulu?maya karar verdik.

Ne hissettiniz?
Merve D.: Bulu?tu?umuzda m?? Korktuk! ?lk kez böyle bir ?ey ya??yoruz. Çok heyecanl?yd?k. Oturduk, kahve içtik. Güzel bir diyalog olu?tu aram?zda. Kar??n?zdakinden elektrik al?yorsan?z, bunu belirtiyorsunuz. Ama illa olacak diye bir ?ey yok. Hiç kimseyle konu?amayaca??m?z ?eyleri payla?t?k. Cinselli?e bak??lar?m?z?, nelerden ho?land???m?z?, cinsel isteklerimizi anlatt?k. Daha sonra kad?nlar aras?nda bir diyalog kuruldu. Bir gün açt?m telefonu. “Art?k olacaksa olsun. Ne yapal?m, yapal?m m? yapmayal?m m??” diye sordum. “Sen nas?l dü?ünüyorsun?” dedim. “Olumlu” dedi. “E?imden elektrik ald?n m??” diye sordum. “Evet ald?m” dedi. Ben de ald?m. “Tamam, nas?l ya?ayal?m?” dedi. Nerede olsun diye konu?tuk. Yer konusu çok önemli. Ev ortam? olmuyor. Çünkü aile ortam?ndas?n. Çocuklar var.

Otelde bulu?tunuz yani…
Merve D.: Evet. Bir otelde ayr? ayr? odalar tutuldu. Sonra ayn? odada bir araya geldik. Yemek yedik, içki içtik. Alkol cesaret verici tabii. Saatler ilerledikçe zaten e?ler aras?nda bir heyecan ve yak?nla?ma ba?l?yor. E?ler önce kendi e?leriyle beraber oluyor. Daha sonra çiftler kar???yor. ?nan?lmaz bir atmosfer var.

Sabah oldu?unda pi?manl?k var m?yd??
Merve D.: Pi?manl?k, hay?r duymad?m. Zaten biz bir karar alm??t?k. O ortamdan sonra bir süre bu konuyu konu?mayacakt?k. Hiçbir ?ey olmam?? gibi davrand?k.

Evli olmak ?art m?d?r e? de?i?tirmek için?
Merve D.: Evet. Bu sadece bizim talebimiz de?il, Türkiye’deki swinger çiftlerin büyük k?sm?n?n ön ?art?. Çünkü sen evlisin ve kar??ndakinden de bunu bekliyorsun.

Melih D.: Evli olmas? önemli çünkü gizlilik ?art. Türkiye’de baz? tabular y?k?lmam?? durumda. Ortak tan?d?klar?n ya da ba?ka çiftlerin referans? olmadan böyle bir deneyim mümkün olmuyor. Zaten Türkiye’de ço?u swinger çift birbirini tan?r. Olumsuz bir ?ey olursa hemen duyulur. Büyük bir kulüp gibiyiz. Bir çifti rahats?z eden bir çift bu i?i yapmaya devam edemez. Hemen elenir. Dü?ünün ki siz evlisiniz. E?inizle bu payla??m? ya??yorsunuz. Adam evli de?il. Parayla bir hayat kad?n?n? al?p gelebilir. Siz onunla e?inizi payla??yorsunuz. Yar?n öbür gün sizi tehdit edebilir. Ayr?ca sa?l?k yönünden de çok tehlikeli. Gerçi çiftler ço?unlukla kondom kullan?yor. Yani “Türk’e bir ?ey olmaz” dü?üncesi swinger ortam?nda geçerli de?il.

Çiftler aras?nda gizli bir anla?ma m? var? Ya iki ki?i aras?nda a?k ba?larsa?
Merve D.: Bu ortamda duygusall?k körelmi? olacak. Sadece kendi e?inle aranda olabilir. Sadece o olay yatakta olup bitecek. Bu ili?kinin normal ya?ant?na yans?mamas? gerek. Çocuklar?n?z, belli bir sosyal statünüz var. Herkesin orada olu? nedenini bilmesi gerek.

“Kocas? zorlay?nca sinir krizi geçiren kad?nlar var”
?yi de siz de bir Türk erke?isiniz. Pek çoklar? gibi kar?n?z? namusunuz olarak alg?laman?z dikte edilerek büyüdünüz. Nas?l olup da kar?n?z? k?skanm?yorsunuz?
Melih D.: Hakl?s?n?z. Öyle bir ülkede ya??yoruz ki, bir tarafta töre cinayetleri, bir tarafta ba?ka hayatlar ya?ayan insanlar. ?ki kültürü birden ya??yoruz bu ülkede san?r?m. Bunlar? ya?ayanlar da ayn? topra??n insanlar?. ?lk konu?tu?um çiftlerden biri ?unu söyledi: “E?inle birlikteyken i?yerinde gördü?ün güzel bir kad?n? dü?ünüyor musun?” “Evet”ti yan?t?m. “??te aldatma budur” dedi. Sonra bunu dü?ündüm.

Yani aldatma kavram?na bak???n?z m? de?i?ti?
Melih D.: Evet. Kafada ba?kas?n? arzulamak aldatmak bana göre. E?inle ortak bir payla??m ya?amak de?il. Bu deneyimi ya?ad?ktan sonra kar??mdaki insan? birinin mal? de?il de kendinden sorumlu bir birey olarak kabul ettim san?r?m. K?skançl???m? kontrol etmeyi ö?rendim. Ayn? ?ey kad?n için de geçerli. Swinger olmak kad?n?n kendini bulmas? demek bana göre. Cinsel aç?dan bask? alt?nda yeti?mi? kad?n böyle bir ortamda cinselli?ini s?n?rs?z ya?ayabiliyor ve özgürle?iyor.

Merve D.: Esk**en kad?nl???m?n fark?nda de?ildim. Bu bir gerçek. Ama ?imdi öyle de?il. Be?enildi?imi gördüm. Erkeklerin beni be?endiklerini, benimle olmak istediklerini fark ettim. Aldatmak bence dürüst olmamak. Swinger ortam?nda bir ?ey ya?anacaksa birlikte ya??yorsun. Görü?lerimiz çok de?i?ti. Bu olay? ister ayr? ayr? ortamlarda e? de?i?tirerek, ister ayn? ortamda beraber ya?ayabiliyorsunuz. Ama biz ayr? ayr? olmas?na s?cak bakm?yoruz. Zaten e?inin neler hissetti?ini görmek için bu ortama giriyorsun. Ayr? odalarda olursa bu bir tür aldatma bence.

Melih D.: Biz duygusal doyumu, grup seks yaparak kar?? çiftte de?il, cinsel fantezilerimizi payla?arak birbirimizde buluyoruz.

Swinger çiftler birbirlerine internet d???nda nas?l ula??yor?
Melih D.: Söyledi?im gibi tavsiyeyle. Daha önce beraber oldu?unuz bir çiftten ho?land?ysan?z bu tekrarlan?yor. Veya üçüncü bir çift bulunuyor. Veyahut senin daha önce beraber oldu?un bir çifti onlarla da tan??t?rabiliyorsun. Onlar ho?lan?rsa görü?ebiliyorlar. Ya da diyelim üçüncü çifti siz be?enmediniz ama kar?? taraf be?endi. Onlar dört ki?i onu ya?ayabilir, siz de onlar? izleyebilirsiniz.

Kad?n?n rolü nedir böyle bir ortamda?
Merve D.: Belirleyici olan kad?nd?r. Kad?n istemezse böyle bir ortama girmen mümkün de?il. Zaten son a?amada ileti?imi kad?nlar kuruyor, kad?nlar karar veriyor, anla??yor, her ?eyi belirliyor. Kad?n?n di?er taraf? be?enmesi çok önemli.

Kocas?n?n zoruyla böyle bir ili?kiye giren kad?nlar da var m??
Merve D.: Ben görmedim ama bir araya geldikten sonra sevi?me ba?lad???nda sinir kirizi geçiren kad?nlar olmu?. ?çi yana yana giren kad?nlar da vard?r. Belli ki e?lerinin zoruyla ya da beni b?rak?r korkusuyla gelmi?ler. Bunlar? duyuyoruz.

Evlilikleri bitenler de oluyordur bu yüzden herhalde…
Böyle bir payla??m çiftlerin birbirlerine daha fazla ba?lanmas?na neden olabildi?i gibi bu yüzden bo?ananlar da oluyor. Mesela kad?n istemiyorsa, kocas?n?n zoruyla ya da onu kaybetmek korkusuyla geliyorsa, onlar?n evlili?i bu deneyimden sonra tamamen bitiyor. Çevremizde ili?kisi bu yüzden bitenler var. Ama evliliklerini kurtaranlar? da gördük. Biz kimseye gidip bunu deneyin, yap?n demiyoruz. Özellikle de ili?kisi oturmam??, yeni evli, birbirini iyi tan?mayan insanlar bunu denememeli.

“Kar?m? payla??yorum diyebilmek zor”
Türkiye’de bire bir tan??t???n?z kaç swinger çift var?
Melih D.: Türkiye’de birbirlerini tan?yan, haberle?en 1500-1600 çift var. Biz kar? koca yedi y?lda bu çiftlerden 1200’üyle tan??t?k. Tabii ili?ki ya?ad?k anlam?nda söylemiyorum. Tan??t?k. Zaten ço?uyla konu?ursunuz ama hepsiyle yata?a gitmezsiniz. Her tür insan var bu 1200 çift aras?nda. Doktoru da, avukat? da, ev han?m? da…

Çevrenizde swinger oldu?unuzu bilen var m??
Melih D.: Hay?r yok. Böyle bir ?ey mümkün de?il. Çevremizde normal ya?ant?m?za devam ediyoruz. Belki de swinger oldu?unu bilmedi?imiz dostlar?m?z da vard?r! Bir arkada??m?z?n ba??na geldi bu. Swinger çiftlerden biriyle internette uzun süre yaz???yor ve sonunda bulu?uyorlar. Bak?yorlar ki adam arkada??m?n patronu. Çok büyük bir ?a?k?nl?k ya??yorlar. Ve sohbet ediyorlar. Ama bir birliktelik ya?anm?yor.

Merve D.: Yabanc?larla bunu payla?mak çok daha rahat.

Melih D.: Bir erkek için e? de?i?tirdi?ini itiraf etmek daha zor. Çünkü do?u?tan erke?e sahiplenmek ö?retilmi?. “Kar?m? payla??yorum” diyebilmek zor. Otomatikman “Ben yetersiz miyim?” diye dü?ünebilir insan.

Siz dü?ündünüz mü bunu?
Melih D.: Hay?r. Ben kendim istedi?im için olmad?.

Bulu?maya giderken ne giyersiniz? Özel bir haz?rl?k olur mu?
Merve D.: Tabii. Yeni yeni fantezi iç çama??rlar? al?n?yor. Haz?rlan?l?yor.

Pazar donuyla kar??n?za ç?kan olmuyor mu yani!
Merve D.: Oluyor tabii! Ama benim için böyle bir ?eyi gördü?üm anda biter! ?stemem. Özen göstermek önemli. Bir de tabii temizlik çok önemli.

Ya? k?stas?n?z var m??
Melih D.: Yok.

60 ya??nda da olabilir mi yani?
Melih D.: Olabilir. O andaki elektri?i yeterli. Öyle bir s?n?r yok. Tabii seçenler çok. Bu ki?isel diye dü?ünüyorum. Bizim öyle bir kayg?m?z yok.

ALINTIDIR

Bir Eş Değiştirme Röpörtajı “Rahats?zl?k veren çiftler hemen elenir” 10 y?ll?k evli ve çocuklu çift Türkiye’deki swinger (e? de?i?tirme) ortam?n? anlatt?: “Tan?d???m?z 1200 swinger çift var. Birbirimize tavsiye ederek yeni çiftlerle tan???yoruz. Evli, çocuklu, normal insanlar?z. Sap?k de?iliz. Büyük bir kulüp gibiyiz. Bir çifti rahats?z eden hemen elenir” EL?F KORAP Onlar? ikna etmek tam iki…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

gaziantep escort gaziantep escort porno izle bursa escort görükle escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort beylikdüzü escort